dt., 25/02/2020 - 01:00

Ivàlua presenta els resultats de la revisió d’evidència sobre experiències internacionals i els indicadors sobre els Plans educatius d’entorn 0-20

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

 

La revisió d’evidència realitzada per Ivàlua a partir d’experiències internacionals sobre els Plans educatius d’entorn 0-20 (PEE 0-20) serà presentada en el marc d’una jornada sobre la seva avaluació, així com un mapa d’indicadors de resultat consensuats i validats amb la Subdirecció de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa. Els PEE 0-20 són uns instruments integrals de resposta comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic per aconseguir-ne l’èxit educatiu i contribuir a la cohesió social.

 

 

Jornada de presentació devidències internacionals relacionades amb les actuacions prioritàries dels Plans educatius dentorn 0-20. Indicadors davaluació.

L’avaluació sempre ha estat una component central en el disseny i concepció dels Plans Educatius d’Entorn. L’objectiu d’aquesta jornada és compartir el pla de treball per l’avaluació dels PEE 0-20 amb els professionals que actualment treballen en els territoris on s’han desplegat de forma pilot.

Lloc: Departament d’Educació

Data: 5 març |10-12.30h

Programa

10h | Benvinguda i presentació de la jornada per part de la Sub-directora general d’Atenció i Suport a la Comunitat Educativa, la Sra. Marcel·lina Bosch

10.10h | Estratègies educatives i evidència a càrrec del Director d’Ivàlua, el Sr Marc Balaguer

10.20h | De les revisions d’evidència a una proposta d’indicadors d’avaluació per les accions prioritàries dels PEE0-20 a càrrec del Sr Jordi Sanz i la Sra. Sarai Samper

11.25h | Torn de paraules

11.45h | Cloenda a càrrec del Departament d’Educació i Ivàlua

 

Informes disponibles dijous 5 de març de 2020

 

Els Plans Educatius d’Entorn i l’avaluació

 

Els Plans educatius d’entorn són “una iniciativa oberta i innovadora de cooperació educativa entre el Departament d’Educació i les entitats municipalistes, amb el suport i la col·laboració d'altres departaments de la Generalitat, que té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana”. Definits per primera vegada l’any 2005 en un annex del Pla per a la llengua i la cohesió social (Pla LIC), la implementació dels PEE s’inicià ja en una fase experimental de pilotatge durant el mateix curs 2004-2005 (amb 31 PEE en 26 municipis). Durant els dos anys posteriors la implementació dels plans d’entorn es va estendre territorialment, fins a atènyer els 128plans en 109municipis que es troben actius a data de 2018. En l’actualitat els PEE impliquen 557 centres públics d’educació primària, 259 centres d’educació secundària, 164 centres concertats, 217 llars d’infants, 50 centres d’adults, 20 centres d’educació especial i 16 centres de música, amb un total de 371.778alumnes.Enguany els Plans Educatius d’Entorn volen donar un pas endavant amb la reconceptualització de les seves actuacions i l’ampliació de la franja d’edat de la població a atendre.

 

Els Plans Educatius d’Entorn 0-20 (d’ara endavant PEE 0-20) es concep com un instrument per donar una resposta integral i de tipus comunitària a les necessitats educatives de l’alumnat més enllà de l’àmbit acadèmic. A la pràctica, pretén construir una xarxa estable i continua de suport a la comunitat educativa de 0 a 20 anys, que possibiliti continuar el treball formatiu fora de l’escola amb la col·laboració dels diferents recursos municipals, així com d’altres entitats culturals, socials i esportives. Amb aquest enfocament integrador, els PEE 0-20 es planteja els següents objectius:

 

  • Contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu-Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic

  • Potenciar la implicació de les famílies en l’educació dels infants i la vida escolar-Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana

  • Potenciar els estils de vida saludable i fomentar la pràctica regular de l’esport

 

L’avaluació sempre ha estat una component central en el disseny i concepció dels Plans Educatius d’Entorn. Per una banda, a partir del seu monitoratge i avaluació interna emprant recursos propis del Departament. Per altra banda, a partir de l’avaluació que va realitzar Ivàlua l’any 2010 de forma global dels Plans Educatius d’Entorn desenvolupats entre 2005 i 2009.En aquesta ocasió es planteja una avaluació de la component més innovadora i addicional dels PEE 0-20.

 

El motiu principal és que actualment aquest conjunt d’actuacions no ha estat avaluada fins al moment, es troba en fase pilot en 5 territoris i, finalment, els aprenentatges derivats de l’avaluació es tindran en compte en l’extensió a la resta dels territoris en els propers anys. Com a primer pas, s’ha optat per revisar l’evidència existent d’actuacions dels PEE 0-20 identificades com a prioritàries per part de la Subdirecció General de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa del Departament d'Educació. Després d’una revisió general dels objectius, s’ha elaborat i validat una llista de 6 actuacions prioritàries de les que es portarà a terme una revisió de l’evidència internacional d’iniciatives similars:

 

  • 1. Servei d’Orientació d’Àmbit Comunitari (SOAC)

  • 2. Itineraris formatius personalitzats

  • 3. Tallers diversificats de suport a la tasca escolar

  • 4. Espais familiars 0-35.Metodologia per a l’elaboració de projecte d’àmbit comunitari

  • 6. El rol dels tècnics d’integració social en el desenvolupament dels PEE 0-20

 

Per tal de fer operativa la revisió de l’evidència, s’ha elaborat una graella dels principals aspectes a cercar per cada una de les actuacions. Aquesta graella conté sis apartats: la teoria del programa, com es tracta la mateixa problemàtica a nivell internacional, l’efectivitat d’experiències internacionals, aprenentatges i barreres a tenir en compte en la implementació, un exemple d’experiència ‘que funciona’ i, finalment una proposta breu d’indicadors d’outcomes intermedis.

Aquesta sèrie de revisions d’experiències internacionals informa un mapa d’outcomes intermedis a partir dels indicadors consensuats i validats amb la Subdirecció de Suport i Atenció a la Comunitat Educativa de tots els que es proposen en les revisions d’evidències de les 6 actuacions analitzades.