dl., 15/03/2021 - 10:59

Ivàlua modifica els seus Estatuts amb la unanimitat del Consell Rector per adequar-los a la normativa europea

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

L’evolució dels Estatuts d’Ivàlua respon a la necessitat d’adequar-se a les Directives Europees 2014/23/UE i 2014/24/UE, en referència a la supressió de la consideració del Consorci d’Ivàlua com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de les institucions consorciades. En sessió de 15 de març de 2021, el Consell Rector ha aprovat per unanimitat el canvi en els Estatuts de forma que els nous ja reflecteixen l’actual realitat del consorci. Les institucions membres del Consorci d’Ivàlua són la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; la Diputació de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. També en formen part el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.

Un cop trasposada la directiva del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 a l’ordenament jurídic espanyol, que incorpora, entre altres aspectes, una nova regulació en matèria de mitjans propis, calia fer l’adaptació jurídica al cas d’Ivàlua. Això implica l’evolució en els Estatuts per suprimir-ne les referències a la seva condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona i de les entitats i els organismes que en depenen o s’hi vinculen.

La condició de no mitjà propi de les administracions consorciades permet a Ivàlua un millor desenvolupament de la seva finalitat, que és la promoció de l'avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes, les entitats sense ànim de lucre que persegueixen finalitats d'interès públic i entre la ciutadania en general. Alhora s'adiu més amb el caràcter d'independència i autonomia associat a aquest tipus d'organitzacions, tal com es desprèn de la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions sobre Smart Regulation del 15 d'abril de 2019, que assenyala la importància que l'avaluació sigui desenvolupada de forma separada a la responsabilitat en la presa de decisions. El caràcter d'independència associat a una avaluació té lloc també quan als avaluadors se'ls dona accés complet a tota la informació pertinent que sigui necessària i tenen plena autonomia en la realització dels informes i les seves conclusions.

Consorci d’Ivàlua

Òrgans de govern d’Ivàlua