Vés al contingut

Ivàlua i la TTSS reforcen la tasca de sensibilització i assessorament en avaluació a les entitats socials

Ivàlua potencia la formació en avaluació amb l'objectiu d'ampliar la comunitat d'avaluació

La col·laboració entre Ivàlua i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social consisteix en la realització d’accions de sensibilització, diagnosticar la situació de l’avaluació a les entitats socials, generar eines útils per a l’avaluació i capacitar mitjançant formació específica en avaluació.

  • El policy brief del procés d’assessorament n’explica l’evolució, recursos i eines generades i els reptes de futur

  • El diagnòstic sobre l’estat de l’avaluació per part de les entitats, realitzat a través d’una enquesta, evidencia la necessitat d’impulsar-la i que genera interès incorporar-la a l’organització

  • Ivàlua també ha publicat enguany l’informe L’avaluació al tercer sector social. Reptes i propostes de millora basant-se en l’anàlisi de 10 assessoraments fets a entitats socials

  • Fruit d’aquest procés d’assessorament s’ha concebut una nova eina aplicada d’avaluació per a les entitats socials anomenada Toolkit

L’assessorament d’Ivàlua a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social (TTSS) iniciat al 2017, fruit del seu interès per avançar en avaluació, té l’objectiu de promoure l’avaluació en les entitats del tercer sector social. Les activitats se centren sobretot en una tasca de sensibilització sobre la necessitat i els avantatges d’avaluar programes d’intervenció social i introduir l’avaluació de forma sistemàtica en el si de les entitats.

S’ha treballat en una estratègia conjunta que planteja accions amb una lògica d’anar aprofundint, des de la perspectiva més global fins a la seva aplicació més pràctica, en les diferents necessitats d’entitats socials molt diverses. Aquestes accions consisteixen en sessions de sensibilització, tallers formatius, anàlisi d’entitats i eines pràctiques que responen a les peculiaritats del teixit del tercer sector social. A més, s’ha dut a terme una diagnosi qualitativa sobre l’estat de l’avaluació en el tercer sector amb l’objectiu de  palesar en quina mesura i intensitat les entitats incorporen l’avaluació i quins són els principals reptes que afronten per poder-ho fer de forma sistemàtica.

Descarrega’t el Policy brief de l’Assessorament al Tercer Sector Social que resumeix la tasca de promoció de l’avaluació entre les entitats.

 

Actuacions d’assessorament realitzades a les entitats socials

Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social

Aquesta guia publicada el 2017 proveeix un marc conceptual i metodològic comú i bàsic que contribueixi a motivar i orientar la pràctica avaluadora de les entitats del tercer sector social. Per una banda, es fan explícites quines són les preguntes clau que els diferents tipus d’avaluacions poden ajudar a respondre: sobre la problemàtica, sobre el disseny, sobre la seva implementació i sobre el seu impacte social i econòmic. Per altra banda, s’aporten orientacions i eines metodològiques específiques per a seva aplicació en l’àmbit de les entitats del tercer sector social.

 

Anàlisi dels assessoraments realitzats a entitats socials al 2017: L’avaluació al tercer sector social. Reptes i propostes de millora a partir de l’anàlisi de casos

L’estudi en profunditat té la finalitat de situar cada entitat respecte la viabilitat de realitzar alguna avaluació dels programes i serveis que presten. Aquesta anàlisi inclou lliçons i aprenentatges generals, així com els principals reptes que afronta el tercer sector social per a introduir l’avaluació de forma sistemàtica en el si de les diferents entitats que el componen.

 

Seminaris pràctics d’aplicació de l’avaluació a entitats socials seleccionades

Aquests seminaris restringits es duen a terme amb aquelles entitats que han mostrat interès amb l’objectiu de concretar quins són els propers passos (i els respectius terminis) per tal d’avaluar el programa que els sigui d’interès. A través d’aquests seminaris es posa en contacte una persona experta en avaluació i professionals de les diferents entitats, per tal de que, de forma molt aplicada i pràctica, cada entitat es pugui emportar al final del seminari una pauta clara de les accions a emprendre per avaluar un programa d’interès, així com l’horitzó temporal per fer-ho.

 

Elaboració d’un Toolkit en avaluació adaptat a les necessitats de les entitats del tercer sector social

Aquest recull d’eines pràctiques aplicades al tercer sector social, complementa la Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social, publicada per Ivàlua, tot dotant a les entitats, ja siguin grans o petites, d’instruments pràctics per sistematitzar la pràctica de l’avaluació en el si de la seva organització. El toolkit està compost per un total de 10 preguntes clau provinents de les necessitats detectades en les dues activitats precedents.

 

Diagnosi de l’estat de l’avaluació al tercer sector social, l’any 2020

La diagnosi parteix d’una enquesta realitzada a 127 entitats del tercer sector social i membres de les federacions de la Taula del Tercer Sector. L’enquesta, consisteix en 28 preguntes sobre qui es fa càrrec de l’avaluació dins les entitats, què entenen per avaluació, quins factors en limiten la pràctica, què caracteritza aquesta pràctica i com es podria impulsar i millorar.

 

Sèrie de webinars de promoció de l’avaluació entre les entitats del tercer sector social

La sèrie consta de webinars d’una hora de duració, realitzats per Ivàlua durant els mesos de setembre i octubre de 2020, amb el suport de la Taula del Tercer Sector i la col·laboració de 5 entitats, a càrrec del component pràctic de cada webinar. Els temes abordats són: l’elaboració d’una teoria del canvi, la incorporació de l’evidència al disseny de programes, el disseny d’indicadors, la incorporació de la perspectiva de gènere en l’avaluació i la incorporació de la participació.

 

Seminari restringit a la Taula del Tercer Sector

Formació específica i de caràcter pràctic, realitzada a l’equip tècnic de la Taula del Tercer Sector el mes de setembre de 2020, amb la finalitat d’enfortir les seves capacitats d’avaluació.


Coneix tots els detalls de l’assessorament d’Ivàlua a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social