Vés al contingut

El Govern aprova els nous estatuts d’Ivàlua

El dimarts 15 de juliol el Govern va aprovar els nous estatuts del Consorci titular de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua.  El text aprovat conclou la tramitació de la modificació que tenia per objecte adaptar el redactat del l’article 8.1.c) dels Estatuts a l’àmbit de competència de les unitats directives que integren actualment el Departament d’Economia i Coneixement. D'acord amb els nous Estatuts, el Departament d'Economia i Coneixement nomenarà com a vocals dos representants amb rang de secretari general o de director general de la mateixa conselleria.  Podeu consultar la nova composició del Consell Rector així com els nous estatuts publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del dia 17 del mateix mes, al portal de recursos per a l’avaluació.