Pasar al contenido principal

Estratègia Catalana d’acollida i inclusió social dels Joves emigrats sols

A primers de gener de 2020 hi havia al voltant de 9800 joves menors acollits per la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA). D'aquests, uns 3500 són els anomenats joves migrats no acompanyats, els quals van arribar al nostre país sense cap mena d'acompanyament familiar. Davant d'aquesta problemàtica sobrevinguda, des de les administracions s'ha impulsat l'Estratègia Catalana per l'acollida i inclusió dels joves migrats sols (ECAI). Aquesta estratègia té per objectiu acollir, incloure i apoderar els joves migrats sols perquè decideixin sobre el seu projecte vital des d'una perspectiva comunitària.

Elaborar la teoria del canvi de l’ECAI per determinar quins són els seus impactes esperats, els resultats intermedis previstos i els recursos i actuacions plantejats per aconseguir els impactes esperats.
Analitzar els recursos emprats per l’estratègia, tant aquells propis de la Generalitat de Catalunya com d’agents externs però relacionats amb la seva activitat.
Analitzar els sistemes d’informació vinculats amb l’Estratègia per tal de determinar quin tipus d’avaluació de l’ECAI es pot portar a terme.
Una Teoria del canvi complexa per a un Estratègia integral, la qual es planteja reptes tant importants com l’acollida, la inclusió social i la transició a la vida adulta de joves menors emigrats sols.
L’ECAI empre recursos provinents de varis Departaments de la Generalitat, elsa quals van més enllà de la Direcció General d’Infància i Adolescència.
L’habitatge i les entitats del tercer sector que donen suport i acompanyen als joves són els dos principals recursos de l’ECAI.
Existeix informació abundant i detallada sobre el jove emigrat sol, però actualment es troba força desordenada i dispersa per diferents Departaments de la Generalitat.
Unificar i uniformitzar la informació sobre els joves emigrats sols disponible, a partir de crear un identificador únic per cada jove atès a l’ECAI.
Aprofitar informació sobre els recursos actuals amb els que compta l’ECAI, integrant-los a un sistema d’informació unificat.
Generar noves bases de dades amb informació provinent d’enquestes als joves emigrats sols i que es pugui integrar al sistema d’informació integrat de l’ECAI.