Pasar al contenido principal

Analista Nivell A1 | Polítiques o Sociologia

Procés no vigent
Data límit de presentació de sol·licituds

Ivàlua és un consorci públic integrat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Consell de Treball, Econòmic i Social.

Ivàlua té per missió la promoció de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre la ciutadania en general. Per portar a terme aquesta missió, Ivàlua té com a principals funcions:

 • Detectar temàtiques d’interès per al disseny, la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques.
 • Produir informació i instruments que permetin a les administracions públiques i a la societat en general, realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques.
 • Desenvolupar activitats de formació i projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques o participar en programes de formació d’altres organismes amb aquesta mateixa finalitat.
 • Avaluar polítiques públiques segons les línies d’investigació del centre i/o per encàrrec, prèvia aprovació del Consell Rector.
 • Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques, mitjançant formats i canals adaptats als diferents tipus de destinataris.
 • Desenvolupar altres activitats que facilitin el compliment de la seva missió.

Per donar suport a les seves línies de treball, Ivàlua convoca la provisió temporal de la vacant d’ANALISTA 1 (polítiques i sociologia).

Descripció del lloc de treball

Nom del lloc: Analista nivell 1
Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)
Retribució bruta anual: 30.707,79 euros bruts anuals, amb una retribució variable màxima de 3.070,75 euros bruts anuals, segons l’avaluació de l’acompliment anual.
Vinculació: contracte laboral d’interinatge per cobertura de vacant
Jornada: 37,5 hores
Incorporació: immediata
Horari: Flexibilitat horària. Possibilitat de realitzar teletreball.

Requisits de participació

 • Preferentment personal procedent de les administracions consorciades d’Ivàlua, que compleixin amb els següents requisits:
  • Disposar d’una titulació universitària (grau o equivalent) en Ciències Polítiques, Sociologia o similars.
  • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.
  • Complir els requisits que amb caràcter general estableixen els art. 56 i 57.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
 • També podran presentar la seva candidatura les persones que, tot i no provenir de les administracions consorciades d’Ivàlua, compleixin amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.

Funcions del lloc de treball

 • Participar com a membre de l’equip de treball d’Ivàlua, en el disseny, elaboració i execució de projectes d’avaluació de polítiques públiques (de disseny, d’implementació, d’impacte, etc) i d’assessorament tècnic, projectes de disseny de sistemes d’informació per a la presa de decisions i projectes encaminats a millorar l’ús de l’avaluació en els processos de presa de decisions públiques
 • Proporcionar suport tècnic i analític avançat en la identificació i desenvolupament de metodologies i instruments d'avaluació de polítiques públiques.
 • Proporcionar suport tècnic i analític avançat en la revisió d’estudis concrets, estadístiques, enquestes, informes i articles tècnics per a la cerca d’evidència que enriqueixi les avaluacions dutes a terme pel consorci.
 • Fer recollida de dades i l’anàlisi, amb l’objectiu d’elaborar els informes corresponents.
 • Participar en les reunions de treball amb altres institucions públiques, del tercer sector i privades per concretar els requeriments dels projectes, i per poder obtenir les dades necessàries per a l’avaluació, si s’escau, durant el desenvolupament del projecte i en la presentació de resultats.
 • Impartir formació en avaluació de polítiques públiques a personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’entitats del seu Sector Públic, de la Diputació de Barcelona, d’administracions locals, d’institucions del tercer sector i en universitats catalanes.
 • Participar en els projectes de promoció i difusió (jornades, seminaris, congressos nacionals i internacionals, policy briefs, etc) i en projectes innovadors per a la promoció de la cultura i de l’ús de l’avaluació.
 • Totes les funcions de naturalesa anàloga que li siguin encarregades.

Es valorarà:

 • Experiència professional i coneixements avançats en avaluació de disseny i d’implementació de polítiques públiques
 • Experiència professional i coneixements en el disseny i execució d’avaluacions de polítiques públiques, en els següents àmbits: polítiques socials, educatives, d’ocupació, de gènere, de cooperació i en l’àmbit de justícia.
 • Experiència professional i coneixements en mètodes i tècniques d’investigació qualitativa i quantitativa.
 • Experiència i coneixements en generar evidència i apropar-la als responsables per a la presa de decisions en polítiques públiques
 • Formació postgraduada addicional específica en avaluació.
 • Nivell alt en coneixements de la llengua anglesa, oral i escrita, i en la redacció d’informes tècnics.
 • Coneixement de programes de tractament de dades quantitatives ( STATA, R...).
 • Habilitats i competències:
  • Habilitat/da per expressar informació́ de manera clara i concisa, oralment i per escrit, en els diferents registres, entorns i canals de comunicació corporatius.
  • Habituat/da per treballar per projectes (capacitat de planificació, direcció, gestió organitzativa i resolutiva en la consecució dels objectius establerts)
  • Elevada capacitat de treball en equip.
  • Pro activitat, autonomia i actitud creativa.

Forma d'ocupació del lloc:

 • Contracte laboral temporal d’interinitat fins a la cobertura definitiva del lloc de treball.

Presentació de sol·licituds:

 • Les persones interessades hauran de trametre per correu electrònic (preferentment en .pdf) a l’adreça seleccio@ivalua.cat, indicant en l’assumpte del missatge la referència Cognoms, Nom Convocatòria Analista 1 - polítiques o sociologia, afegint la següent documentació:
  • Carta de presentació
  • Currículum Vitae actualitzat
  • Fer constar en l’apartat reservat al text, de forma telegràfica: NIF, cognoms, nom, telèfon de contacte, titulació, nivell de català, lloc de treball que ocupa actualment
 • Les sol·licituds s’han de fer arribar en el termini de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

Procediment de selecció:

 1. Comprovació dels requisits de participació
 2. Anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica i general, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc ofert.
 3. Un cop feta la valoració del currículum, si s’escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el seu currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències tècniques i professionals requerides pel lloc.
 4. Per últim, si s’escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica sobre el contingut funcional del lloc i els altres aspectes a valorar.

Les demandes que no compleixin amb els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d'acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.

Oferta Analista 1 - polítiques o sociologia