Pasar al contenido principal

Programa Activa't per la Salut Mental

El projecte Activa’t per la Salut Mental pretén abordar la problemàtica de les malalties mentals actuant sobre les famílies de persones amb trastorns mentals amb la finalitat de convertir-les en agents de salut en el seu propi procés de recuperació. La metodologia d’intervenció preveu posar a disposició dels participants un circuit integrat que inclou serveis d’orientació i informació inicial, activitats de formació i suport en grups d’ajuda mútua. L'avaluació es base en un disseny experimental. La seva principal característica és que s’utilitza l’atzar per determinar qui participa (i qui no) en un programa que vol ser avaluat. A través d’un sorteig s’han creat dos grups de famílies iguals en totes les característiques que poden influir sobre el fet que una unitat familiar millori la seva capacitat quotidiana de gestió del TMS. A un dels dos grups (grup de tractament) se li ha donat accés a les activitats d’orientació iformació i als grups d’ajuda mútua a través del circuit de l’Activa’t per la Salut Mental, mentre que a l’altre grup no (grup de comparació o control). Passat un temps, donat que l’única cosa que distingeix ambdós grups és la participació en el programa, les diferències que observem entre ells en termes d’avenços en el procés de recuperació, reducció de la càrrega del cuidador, millora del suport social del cuidador o disminució en l’ús de recursos sanitaris les atribuirem a l’únic factor que els fa diferents: haver participat o no a l’itinerari assistencial integrat de l’Activa’t per la Salut Mental.

Conèixer l’efectivitat del programa Activa’t per la Salut Mental.
Conèixer si el programa afavoreix la recuperació individual de les persones afectades per un trastorn mental sever, si és capaç de reduir la càrrega de cura que implica vetllar per una persona amb un trastorn mental sever i amplia i millora el suport percebut per part dels curadors.
El programa ha estat efectiu a l'hora de millorar la recuperació personal de les persones afectades del grup de participants, especialment sis mesos després de la finalització de la psicoeducació.
L’itinerari integrat Activa’t per la Salut Mental ha incrementat la percepció per part del curador que la cura de la persona afectada per un Transtorn Mental Sever li ha estat beneficiosa en algun aspecte: s’ha sentit útil, ha descobert noves capacitats, ha desenvolupat activitats que no hagués fet d’altra manera.
No s’han identificat impactes en àrees com la càrrega de cura del curador, el suport o l’ús de serveis sanitaris ni en el consum farmacèutic de les famílies participants en el programa.
Oferir diverses opcions horàries de participació en les activitats del programa per tal de que les famílies participants arribin al final de l’itinerari.
Fer el programa modular i específic. S’hauria de conceptualitzar l’itinerari com una cartera d’activitats, de manera que cada participant pugui configurar el seu propi itinerari integrat segons les necessitats que tingui en el moment d’arribada al programa.
Introduir la recuperació personal com a àmbit prioritari d’intervenció en l’àmbit de la salut mental, buscant formes de complementar-la amb l’abordatge de caire més clinicoassistencial.
Infografia Activa't per la Salut Mental