Pasar al contenido principal

Inaugurat el Portal de la transparència del Govern d’Espanya

El passat 11 de desembre el govern espanyol va posar en funcionament el Portal de la transparència, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que té per objectiu ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

El portal conté informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística, prevista per la Llei, corresponent als ministeris, organismes autònoms, entitats públiques empresarials, agències estatals i entitats de dret públic.

Més informació

 FONT: Portal de la Transparencia del Gobierno de España