Vés al contingut

Pla Les escoles lliures de violències (Pla LELV)

El Pla Les escoles lliures de violències (Pla LELV) es va iniciar l’any 2021 pel Departament d’Educació amb l’objectiu d’esdevenir una eina per identificar i actuar davant els casos de violències en l’àmbit educatiu i protegir l’alumnat. Juntament amb el Pla es crea la Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV), que s‘encarrega del registre de casos de violència que es reporten i de la coordinació de l’actuació de cadascun d’ells. 

Amb aquest primer encàrrec, es planteja des de el Departament d’Educació, conèixer en profunditat la realitat de les violències en l’àmbit educatiu per entendre el seu abast; quines particularitats la defineixen; si existeixen diferències geogràfiques o patrons temporals; així com detectar quins factors es presenten com a determinants de les violències detectades en centres educatius.

Analitzar l’abast i la intensitat de les violències en centres educatius a Catalunya a partir de les dades recollides durant el cus escolar 2021-22.
Detectar les característiques de les diverses tipologies de violències definides segons la USAV.
Estudiar les eines de diagnosi de les violències en l’àmbit educatiu que existeixen: investigar punts forts i febleses.
Estudiar quins són els factors determinants de les violències en centres escolars i quins augmenten la probabilitat que se’n produeixin.
Realitzar una proposta de millores tant de l’anàlisi del fenomen de les violències com del protocol de detecció.
Existeixen diferències en les tipologies de violència, sent l’assetjament la més habitual amb un 40,1% dels casos registrats.
S’estima per les dades del curs 2021-22 una taxa de prevalença del 4,23‰ que indica que per cada 1.000 matriculats es produeixen 4,23 casos.
L’etapa educativa i el gènere de la víctima són importants: la taxa de prevalença dels episodis de violència és més alta per alumnes de primària i per noies.
Alguns factors clau que expliquen el fenomen són la continuïtat educativa, la titularitat del centre educatiu o el nivell de complexitat.
En general, s’identifiquen més episodis de violència durant el segon i tercer trimestre.
Millorar l’anàlisi de les dades actuals de violència en centres educatius amb informació sobre perfils específics de violència.
Realitzar enquestes com l’Enquesta de Benestar Emocional de manera periòdica per fer un seguiment de la problemàtica i de les necessitats emocionals de l’alumnat.
Adequar el manteniment de les bases de dades de registres de violències, garantir l’actualització i la qualitat d’aquestes per entendre en temps real el context en el qual sorgeixen els episodis de violència en l’àmbit educatiu.
Incorporar registres d’episodis de violència en centres educatius de diversos cursos escolars per detectar canvis i evolució. Amb la incorporació de més dades s’ampliaria el ventall de models de predicció que es poden estimar per tal de dissenyar polítiques preventives i no reactives.
Infografia PLV