Vés al contingut

Temps x Cures

Impulsat per la Direcció General de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, del Departament d’Igualtat i Feminismes, el programa Temps x Cures aborda, amb els seus objectius, les tres dimensions en què es materialitza el dret a la cura(1) el dret a rebre cura, (2) el dret a decidir tenir cura o no d’altres persones, i (3) el dret a unes condicions laborals dignes en el sector de la cura. Ho fa apostant per la provisió pública de serveis de cures a la infància a nivell local, i per tant per la redistribució (o la socialització) de les cures, des de les famílies envers l’administració.

L’avaluació de la implementació realitzada analitza els dos primers anys de desplegament del programa (2022 i 2023) per tal de valorar la seva contribució a la consolidació dels drets vinculats a la cura, i extreure aprenentatges i recomanacions per millorar les properes edicions.

Analitzar la contribució del programa al reconeixement del valor de la cura en les administracions públiques locals.
Analitzar la contribució del programa a la consolidació del drets d’infants i adolescents a ser cuidats i cuidades.
Analitzar la contribució del programa al dret de les famílies a disposar de temps.
Analitzar la contribució del programa a la generació d’ocupació de qualitat en el sector de les cures.
El programa ha contribuït a posar les cures en l’agenda política i institucional i a assenyalar la responsabilitat de les administracions públiques -especialment a nivell local- de garantir els drets vinculats a la cura.
L’ampliació de l’oferta de serveis de cures de proximitat ha permès ampliar la cobertura de necessitats de cures d’infants i adolescents i per tant consolidar el dret de nens, nenes i adolescents a ser cuidats.
Tot i així, el programa s’ha enfocat més en abordar les necessitats de temps de les famílies, que no pas les necessitats de cures dels infants i adolescents (sense que aquestes siguin excloents).
S’han finançat sobretot serveis d’allargament i/o substitució de l’escola, orientats a millorar la conciliació de la vida familiar i la vida laboral.
Si bé el programa realitza una aposta clara per entendre la cura com un dret universal, l’oferta de serveis disponibles per infants i famílies arreu del territori és heterogènia i la cobertura de les seves necessitats de cures també.
El programa ha contribuït de manera substancial a generar ocupació en el sector de les cures, però ha reproduït la precarietat que caracteritza el sector.
Reforçar la creació i consolidació d’estructures institucionals des de les quals impulsar polítiques i serveis de cures.
Desenvolupar la dimensió transversal del programa.
Abordar la discrecionalitat de l’oferta de serveis disponibles per infants i famílies arreu del territori, incentivant la realització de diagnosis de necessitats de cures territorialitzades i estudiant la possibilitat d’estructurar una cartera o catàleg de serveis de cures que defineixi quins serveis han d’estar garantits a nivell municipal.
Aportar directrius específiques sobre l’atenció als infants amb NESE i incorporar al llistat de serveis finançables opcions que s’adeqüin a les particularitats de la franja 0-3.
Impulsar accions de sensibilització sobre el dret al temps propi entre les persones cuidadores, i en especial entre les dones, i promoure mesures i activitats per millorar la corresponsabilitat en les cures entre dones i homes.
Proporcionar als ens locals orientacions específiques sobre com introduir clàusules socials en les contractacions.
Garantir una major estabilitat del finançament del programa.
Infografia