Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) fa pública la següent informació:

Sol·licitud d’accés a la informació pública >> 

Per qualsevol informació addicional, podeu adreçar-vos a: info@ivalua.cat