Butlletí de novetats

Abril,2012

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Increment significatiu de la utilització del Portal de recursos per a l’avaluació

El portal www.ivalua.cat, posat en marxa el mes de març de 2010, va tancar el desembre de 2011 amb prop de 90.000 visites i 4 milions i mig de pàgines vistes. Durant el primer quadrimestre d’aquest any 2012 segueix la tendència a l’alça tant del nombre de visites com del nombre de pàgines vistes, així com del temps de permanència al web. Les visites d’aquest quadrimestre han augmentat un 15% respecte al mateix període de l’any passat -arribant gairebé a les 20.000- any en que ja s’havien incrementat un 63 % respecte a  2010. Pel que fa al nombre de pàgines vistes durant aquest primer quadrimestre la xifra se situa prop del milió i mig, més del doble de la xifra registrada en el mateix període de l’any passat.

El web segueix oferint els serveis disponibles segons el perfil de l’usuari:  agenda i novetats al voltant de l’avaluació de polítiques públiques; informació sobre les activitats formatives d’Ivàlua; informes d’avaluació realitzats per Ivàlua; accés a la documentació generada per les diferents jornades organitzades per Ivàlua; accés al centre de documentació; difusió de guies, metodologies i bones pràctiques; informació institucional; accés al Banc d’avaluadors; accés a l’entorn intranet / extranet  per a aquells projectes o activitats que requereixen de treball col·laboratiu; serveis d’alerta de DSI (difusió selectiva de la informació), etc.  Més recentment s’han centrat els esforços en un major desenvolupament de l’entorn multimèdia, l’obertura de canals 2.0 i la implantació d’un mòdul de disseny, confecció i enviament de Newsletters de difusió d’actes, publicacions i novetats. Podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments a webmaster@ivalua.cat.

 

Participació en la Jornada de treball del grup d’Avaluació de Polítiques i Serveis de Salut de l’Associació d’Economia de la Salut (EvaluAES)

El passat 20 d’abril, al Centre Superior d’Investigació en Salut Pública de València, es va celebrar la primera reunió de treball del grup d’Avaluació de Polítiques i Serveis de Salut de l'Associació d’Economia de la Salut (EvaluAES). Aquest grup té com a finalitat facilitar la interacció entre investigadors que es dediquin a l’avaluació de polítiques de salut, difondre les avaluacions fetes i contribuir a promoure la importància de l’avaluació sistemàtica de les polítiques públiques sanitàries.

Els objectius d’aquest taller de treball eren generar una discussió d’idees entre els investigadors, de cara a millorar el treball actual, així com també generar recerques complementàries i/o posteriors. Les avaluacions que es van presentar van ser tant d’impacte com d’implementació, rellevants per a la presa de decisió en l’àmbit de la sanitat, amb particular èmfasi en el consum de medicaments, hospitalitzacions i eficiència del funcionament del sistema hospitalari, reformes dels beneficis de discapacitat, consum de tabac i utilització d’anticonceptius.

L’analista d’Ivàlua Federico Todeschini hi va participar com a comentarista de la recerca dels doctors Silva i Vall-Castelló sobre l’impacte de la reforma de la llei de discapacitat de l’any 2008 en les sol·licituds de discapacitat.

La resta dels treballs presentats es poden obtenir a la pàgina web del grup de treball.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Conferència “L'avaluació de resultats de la gestió pública”

El passat 26 d’abril el Club Direcció Pública ESADE Alumni, en col•laboració amb Ivàlua, van organitzar la conferència acadèmica "L'avaluació de resultats de la gestió pública: tendències, desafiaments, i lliçons sobre la institucionalització dels sistemes de monitoratge a l'Amèrica Llatina" impartida per  Sonia Ospina, professora a la Robert F. Wagner Graduate School of Public Service i directora del Centre de Recerca sobre Lideratge a la New York University. La conferència va tractar sobre quines són les tendències i els desafiaments en l’àmbit de l’avaluació de resultats de la gestió pública, comparant-los amb els projectes que s’estan duent a terme en altres països, en què aquesta pràctica s’està institucionalitzant. L’acte va tenir lloc a ESADE.

Novetats sobre avaluació al món

Definició de competències dels caps d’avaluació del Govern Federal canadenc

El Centre of Excellence in Evaluation (CEE), òrgan adscrit al Treasury Board of Canada i responsable de proposar i supervisar la política d’avaluació, ha definit i publicat les competències professionals dels caps d’Avaluació dels departaments i agències federals. Els caps d’Avaluació dels principals departaments i agències hauran de demostrar-ne un grau d’assoliment suficient abans del 31 de març de 2013.

Segons la política d’avaluació del Govern Federal de Canadà, actualitzada l’any 2009, cada departament i agència del Govern ha de comptar amb una estructura organitzativa interna dedicada a impulsar i gestionar l’avaluació. Al capdavant d’aquesta estructura es situa un cap d’Avaluació. Les funcions concretes d’aquesta figura estan definides en la Directiva sobre Avaluació aprovada també l’any 2009.

La relació de competències professionals que ara publica el CEE s’estructura en 5 blocs principals: experiència i coneixement de l’avaluació, valors i ètica, pensament estratègic, interrelació i implicació, i, finalment, gestió de l’avaluació. Cada bloc es subdivideix en dos o tres apartats, per als quals es detallen entre dos i sis competències clau.

Aquesta definició de competències té per finalitat una millor implantació i desenvolupament de la funció d’avaluació al Govern Federal, tant pel que fa al desenvolupament del personal actualment a càrrec d’aquestes funcions com amb relació a processos de selecció i de promoció futurs.

Font: Treasury Board of Canada Secretariat

Més informació

Constitució d’una comissió d’experts sobre l’avantprojecte de la Llei de Transparència

El 26 d’abril es va celebrar a Madrid, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), l’acte de constitució de la Comissió d’Experts sobre l’avantprojecte de la Llei de Transparència i Accés a la Informació Pública i de Bon Govern. La Comissió s’ha creat per iniciativa del Govern de l’Estat per a fer aportacions a la futura Llei, i té previst realitzar, en principi, un total de cinc sessions de treball.

L’acte de constitució va incloure una primera sessió de treball, sota la direcció del Sr. Benigno Pendás, director del CEPC. La Comissió està formada per prop de 40 membres, dels quals 18 són experts provinents de diverses universitats -14 ubicades a la Comunitat de Madrid i la resta de Castella-la Manxa, la Corunya, Múrcia i Sevilla-, 10 de l’Administració General de l’Estat, 4 d’associacions professionals i entitats de la societat civil –entre les quals es troben Acces Info Europe i Transparencia Internacional España-, 1 de l’Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) i la resta del CEPC.

Font: Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals

Més informació

Noves adquisicions del Centre de documentació

Economia - Aspectes polítics

 

Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty / Acemoglu, Daron; Robinson, James A. .-- New York: Crown Business, 2012.

Economia - Aspectes polítics ; Història econòmica - Aspectes polítics ; Desenvolupament econòmic - Aspectes socials

 

Investigació qualitativa

 

The Coding manual for qualitative researchers / Saldaña, Johnny .-- Los Angeles: Sage, 2012.

Investigació qualitativa

 

Serveis socials - Avaluació

 

Handbook of program evaluation for social work and health professionals / Smith, Michael J. .-- New York: Oxford University Press, 2010.

Serveis socials - Avaluació