Analista 1 (Especialitat Anàlisi Quantitativa)

Procés Finalitzat
Data límit de presentació de sol·licituds

Detalls de la convocatòria

Persona seleccionada: Cristina Ferrer Romero

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.