Tècnic/a Superior de Personal

Procés Finalitzat

Persona seleccionada: Pierina Comenge

Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada, en el  termini d'un mes comptat des de l’endemà de la present publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop transcorreguts tres mesos comptats des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot  interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciós-Administratius de Barcelona, en el termini de sis mesos a  comptar des de la data en que es produeix l'acte presumpte.

 

Detalls de la convocatòria

Nom del lloc: Tècnic/a superior de personal
Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)
Retribució bruta anual: 32.502,42 euros bruts anuals
Jornada: 37,5 hores
Incorporació: immediata
Horari: Flexibilitat horària. Possibilitat de realitzar teletreball alguns dies a la setmana
Forma d’ocupació del lloc: Contracte laboral d’interinatge per cobertura de vacant