Tècnic/a de Gestió Econòmica

Procés finalitzat
Data límit de presentació de sol·licituds

Ivàlua és un consorci públic integrat pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, el Consell Interuniversitari de Catalunya i el Consell de Treball, Econòmic i Social.

Ivàlua té per missió la promoció de l’avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre la ciutadania en general. Per portar a terme aquesta missió, Ivàlua té com a principals funcions:

 • Produir informació i instruments que permetin a les administracions públiques i a la societat en general, realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques.
 • Desenvolupar activitats de formació i projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques o participar en programes de formació d’altres organismes amb aquesta mateixa finalitat.
 • Avaluar polítiques públiques per encàrrec de les administracions públiques catalanes o d’entitats del tercer sector social.
 • Detectar temàtiques d’interès per al disseny, la planificació i l’avaluació de les polítiques públiques. - Difondre els resultats de les avaluacions de polítiques públiques, mitjançant formats i canals adaptats als diferents tipus de destinataris.
 • Desenvolupar altres activitats que facilitin el compliment de la seva missió.

Per donar suport a l’assoliment de la seva missió, Ivàlua convoca la provisió temporal de la vacant de TÈCNIC/A DE GESTIÓ ECONÒMICA a Ivàlua.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Nom del lloc: Tècnic/a de Gestió Econòmica
Centre de treball: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
Adreça: c/ Pau Claris 108, 4t 1a (08009 Barcelona)
Retribució bruta anual: 26.272,81 euros bruts anuals
Vinculació: contracte laboral d’interinatge per cobertura de vacant fins a la seva provisió definitiva
Jornada: 37,5 hores
Incorporació: immediata
Horari: Flexibilitat horària. Possibilitat de realitzar teletreball.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Preferentment personal procedent de les administracions consorciades d’Ivàlua amb vinculació fixa preexistent, que compleixin amb els següents requisits:
  • Disposar d’una titulació universitària, diplomatura, grau o equivalents, en l’àmbit de l’Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Econòmiques o Dret.
  • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.
  • Complir els requisits que amb caràcter general estableixen els art. 56 i 57.4 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.

FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

 • Donar suport tècnic al/la Responsable d’Administració i Recursos en tots els processos relacionats amb la gestió econòmica i fiscal de l’entitat.
 • Gestionar l’aplicatiu PANGEA i desenvolupar els mòduls necessaris per garantir el seu correcte funcionament
 • Comptabilitzar les operacions periòdiques amb l’objectiu d’obtenir una comptabilitat correcta que garanteixi la imatge fidel dels estats comptables.
 • Gestionar tota la documentació de la gestió econòmica de Ivàlua amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa i legislació vigent.
 • Fer seguiment de l’execució del pressupost aprovat.
 • Fer seguiment de deutors i creditors mensuals.
 • Gestionar i mantenir actualitzat l’inventari de l’entitat.
 • Donar suport al/la seu/va superior immediat en el seguiment dels KPI (indicadors estratègics) anuals.
 • Preparació de tota la documentació pressupostària i de contractació que és sol·licitada al consorci
 • Proposar procediments de millora en el seu àmbit d’actuació.
 • Qualsevol altra funció que li sigui assignada, per raons de servei, d’acord amb la seva categoria professional.

ES VALORARÀ:

 • Experiència mínima d’un any realitzant les funcions pròpies del lloc de treball.
 • Experiència i coneixements avançats en la gestió de comptes de cashpooling y en el mòdul de cashpooling de SAP
 • Experiència i coneixements avançats en el programa de gestió pressupostària PANGEA.
 • Experiència i coneixements avançats en el programa de gestió financera SAP KIT EP
 • Experiència professional específica i coneixements avançats en Comptabilitat pública i privada.
 • Experiència professional específica i coneixements en procediment administratiu.
 • Formació addicional específica en qualsevol disciplina en l’àrea de la gestió pública.
 • Habilitats i competències:
  • Elevada capacitat de treball en equip.
  • Planificació i organització.
  • Proactivitat, autonomia i creativitat.

FORMA D’OCUPACIÓ DEL LLOC:

 • Contracte laboral d’interinatge per cobertura de vacant.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

 • Les persones interessades hauran de trametre per correu electrònic (preferentment en .pdf) a l’adreça seleccio@ivalua.cat, indicant en l’assumpte del missatge la referència Cognoms, Nom -Convocatòria Tècnic/a Gestió Econòmica, afegint la següent documentació:
  • Carta de presentació
  • Currículum Vitae actualitzat
  • Fer constar al cos de correu: NIF, cognoms, nom, telèfon de contacte, titulació, nivell de català, lloc de treball que ocupa actualment i tipus de vinculació laboral al lloc ocupat actualment
 • Les sol·licituds s’han de fer arribar en el termini de 10 dies naturals des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ:

 1. Comprovació dels requisits de participació
 2. Anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica i general, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc ofert.
 3. Un cop feta la valoració del currículum, si s’escau, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el seu currículum i valorar els aspectes relacionats amb les competències tècniques i professionals requerides pel lloc.
 4. Per últim, si s’escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica sobre el contingut funcional del lloc i els altres aspectes a valorar.

Les demandes que no compleixin amb els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o no es tramitin d'acord amb el procediment establert, no seran tingudes en compte.