Enllaços d'interès

 

 

Associacions professionals d'avaluació

Les societats d’avaluació són associacions de professionals que tenen com a objectiu contribuir al desenvolupament de l’avaluació de les politiques publiques i fer-ne promoció dins dels seus contexts institucionals. Treballen per a la millora de les tècniques, dels mètodes i de la pràctica de l’avaluació,  i també per a l’establiment de regles ètiques i de procediment  que permetin assegurar la qualitat de  les avaluacions.

Supraestatals

Àfrica :  African Evaluation Association 

Austràlia/Àsia : Australasian Evaluation Society

Europa : European Evaluation Society

Món : International Development Evaluation Association 

 

Estatals

Àfrica del sud : South Africa Monitoring and Evaluation Association          

Alemanya:  Gesellschaft für Evaluation e.V.

Canada : Canadian Evaluation Society

Dinamarca :  Dansk Evalueringsselskab

Eslovàquia : Slovenská evaluacná spolocnost

Eslovènia : Slovenskega društva evalvatorjev

Espanya :  Sociedad Española de Evaluación

 Estats Units : American Evaluation Association

Finlàndia :  Suomen arviointiyhdistyksen toiminta-ajatus

França :  Société Française d’Evaluation

India : Development Evaluation Society of India  

Irlanda :  Irish Evaluation Network

Regionals / Locals

Flandes (Bèlgica) : Vlaams Evaluatieplatform

Quebec (Canadà): Société Québéquoise d’Évaluation de Programme

Valònia (Bèlgica) : Société Wallonne de l'Évaluation et de la Prospective


 Itàlia : Associazione Italiana di Valutazione

Nova Zelanda : Aotearoa New Zealand Evaluation Association 

Països Baixos : Vide

Polònia : Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Portugal : Associação Portuguesa de Avaliação

Romania : Asociatia de Evaluare Evalrom

Regne Unit : United Kingdom Evaluation Society

Suècia : Svenska utvärderingsföreningen

Suïssa : Schweizerische Evaluationsgesellschaft      

 

Organismes públics d'avaluació 

Tot seguit es presenta una selecció d’organismes públics que, com Ivàlua, treballem en col·laboració amb les administracions públiques per promoure la cultura de l’avaluació en els seus àmbits territorials. Aquests organismes poden també realitzar avaluacions, determinar quins programes seran avaluats o estar  implicats en activitats d’investigació sobre l’avaluació. Els organismes supranacionals normalment compten amb una unitat o un òrgan específic dedicats exclusivament  a l’avaluació de les seves pròpies actuacions.  

En els nivells nacional, regional i local, normalment trobem organismes dedicats exclusivament a l’avaluació i/o a la seva promoció junt amb altres  que utilitzen l’avaluació entre altres eines de rendició de comptes i de millora de l’acció pública.

 Supraestatals

Banc Interamericà de desenvolupament (BID) : Office of Evaluation and Oversight (OVE)  

L’ OVE va néixer l’any 1999 com a resultat del nou disseny de la funció d’avaluació del BID. Va esdevenir una entitat independent de l’administració del banc,  encarregada d’executar avaluacions d’estratègies, polítiques i programes d’aquest organisme. 

Banc mundial : Independent Evaluation Group (IEG) 

L’ IEG és responsable d’avaluar les activitats del Banc Mundial, i particularment dels resultats dels programes que finança. També té com a objectiu la difusió amb una perspectiva d’aprenentatge i de millora.    

Comissió Europa : Evaluation Commission Services

La Comissió Europea avalua les seves politiques i programes amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat. La comissió té un sistema d’avaluació descentralitzat amb una coordinació central. Cada Direcció General (DG) té el seu propi equip responsable d’avaluar les seves activitats. Les DG també són responsables d’assegurar que les conclusions i recomanacions de les avaluacions siguin preses en compte per a millorar les seves accions. Les avaluacions de cada DG es poden trobar aquí 

Fons Monetari Internacional (FMI): Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund   

Des de 2001, l’oficina d'avaluació del FMI és responsable de realitzar avaluacions independents i objectives de les seves polítiques de finançament i activitats. Les prioritats principals són enfortir la credibilitat externa del FMI, promoure un millor enteniment de la feina del fons i donar suport als seus òrgans de govern. 

Organització de les Nacions Unides (ONU) : United Nations Evaluation Group (UNEG) 

L'UNEG centralitza les activitats del conjunt de les unitats d’avaluació de les agències de les Nacions Unides. Totes les unitats responsables de les avaluacions dels diferents programes de l’ONU incloent agències especialitzades, fons, programes i organitzacions afiliades en són socis. L’UNEG aspira a afermar l’objectivitat,  l’eficàcia i la visibilitat de la funció d’avaluació dins del sistema de les Nacions Unides.  

Organització Internacional del Treball (OIT) : Evaluation Unit 

L’Organització Internacional del Treball va establir principis per a l’autoavaluació sistemàtica dels seus programes. Els objectius d’aquest sistema d’avaluació són millorar la transparència i la rendició de comptes, donar suport als processos de presa de decisions i  contribuir a l’ aprenentatge continu en l’activitat de l'OIT.  

Organització per a la cooperació al desenvolupament (OCDE) : DAC Network of Development Evaluation 

El DAC Network of Development Evaluation és una entitat del comitè d'assistència al desenvolupament (DAC). La seva finalitat és millorar l’eficàcia dels programes internacionals de desenvolupament promovent la pràctica d’avaluacions independents, robustes i informades.     

Estatals

Àfrica del sud : Public service commission (PSC)

La constitució nacional del 1996 va crear la Comissió del Servei Públic (PSC) amb la responsabilitat d'investigar, seguir i avaluar les organitzacions i administracions del sector públic. El seu mandat inclou l’avaluació dels  efectes dels programes governamentals amb la finalitat de millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència. 

Canada : Treasury Board of Canada

El Treasury Board of Canada és responsable, entre altres funcions, de la gestió financera, administrativa i del personal, i de la rendició de comptes del Govern Federal.  Dicta la política sobre avaluació que ha de seguir el Govern, així com les normes, funcions i altres matèries necessàries per a la seva implementació.

Center for Excellence of Evaluation (CEE)

El centre per a l’excel·lència de l’avaluació és una unitat del Departament del Tresor que  exerceix un  lideratge funcional mitjançant els seus consells i les seves orientacions en la utilització de les pràctiques d’avaluació al Govern Federal de Canadà.

Espanya: AEVAL Agencia Española de evaluación las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

L'Agència Estatal d'Avaluació de les Polítiques Públiques i la Qualitat dels Serveis, adscrita actualment al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública, desenvolupa una activitat institucional en què s'uneix la voluntat de millorar la qualitat dels serveis públics amb la de racionalitzar l'ús dels recursos públics i rendir comptes als ciutadans. Desenvolupa la seva activitat avaluadora en el marc de plans anuals que són aprovats pel Consell de Ministres.

Estats Units: Governement Accountability Office (GAO)

El GAO és un organisme d’auditoria, d’avaluació i d’investigació adscrit al Congrés dels Estats Units. Té per missió contribuir a  la millora de l’acció pública i garantir la rendició de comptes al nivell federal. Tots els informes produïts por l’agència estan publicats a la seva web.

França : Cour des Comptes

La Cour des Comptes assisteix el Parlament en el control de l’acció de govern  i en l’execució de les lleis relatives a les finances públiques. Des del 2008 també té una missió d’avaluació de les polítiques públiques i hi ha actualment una reflexió per a desenvolupar objectius i mètodes d’avaluació amb la  finalitat de complir aquesta missió.   

Itàlia : Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) 

El SNV té per finalitat donar suport, observar i orientar el desenvolupament de l’avaluació de les polítiques públiques a Itàlia. Produeix orientacions metodològiques, organitza seminaris, realitza avaluacions pilot, observa els procés d’avaluació i forneix un suport personalitzat a les administracions que porten a terme avaluacions. 

Regionals / Locals

Bretanya (França):  Service de l'évaluation des politiques publiques et du contrôle de gestion (SEVAL)

El SEVAL desenvolupa una línia d’avaluació i una línia de control de gestió. Es concentra principalment sobre un objectiu de transparència de l’acció pública regional. També està implicat en la difusió de la cultura d’avaluació en els serveis de l’administració regional.

Ginebra (Suïssa): Commission Externe d’Evaluation des Politiques Publiques  

La Comissió Externa d’Avaluació de les Polítiques Públiques del cantó de Ginebra és competent per avaluar els efectes de les lleis del cantó de Ginebra, l’organització dels serveis en relació amb els  seus objectius i la relació cost/utilitat de les prestacions i despeses públiques. La comissió realitza les seves pròpies avaluacions i les publica en la seva web.

Catalunya (Espanya): Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques  (Ivàlua)

Ivàlua és un consorci públic que reuneix les administracions regional i locals de Catalunya, les universitats i els agents socials. Promou l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, com a eina de millora de l’acció de govern i de rendiment de comptes democràtic. Per assolir els seus objectius, Ivàlua produeix i difon mètodes i instruments per realitzar avaluacions, organitza activitats de formació i de difusió, i realitza avaluacions de programes i polítiques.

Navarra (Espanya):  Servicio de calidad de las políticas y servicios públicos

El servei de qualitat de les polítiques i serveis públics es va crear el  setembre de 2007 dins de l’estructura de l'Instituto Navarro de Administración Pública. La seva missió és contribuir a la millora de la qualitat dels serveis públics i afermar el seguiment i l’avaluació en les administracions públiques de Navarra.    

Altres organismes públics de rendició de comptes 

L’avaluació de les polítiques públiques no és l’única eina de rendició de comptes sobre les accions públiques. Per tant, altres organismes públics estan implicats en la rendició de comptes i la millora de l’acció pública però usen altres instruments per fer-ho (auditoria, gestió per a la qualitat, seguiment...). Ivàlua proposa enllaços a alguns d’aquests organismes. 

Estatals

Alemanya :  Bundesrechnungshof 

Argentina : Auditoria General de la Nación

Austràlia : Australian National Audit Office  

Canadà : Office of the Auditor General of Canada

Finlàndia : National Audit Office of Finland

Nova Zelanda : Audit New Zealand

Portugal : Tribunal de Contas

Regne Unit : National Audit Office

Locals / Regionals

Califòrnia (Estats Units) : California State Auditor

Quebec (Canadà) : Vérificateur Général du Quebec

Ontario  (Canadà) : Office of the Auditor General of Ontario

Escòcia (Regne Unit) : Audit Scotland

País de Gal·les (Regne Unit) : Wales Audit Office 

  

Altres enllaços d'interès

Alguns centres o unitats d’investigació estan especialitzats en l’avaluació de programes i politiques públiques.

Alemanya: Institute for the Study of Labor (IZA)

Austràlia : Center for Program Evaluation, University of Melbourne  

Canadà : Laboratoire de recherche PerfEval

Espanya: University Institute for Politics, Policies and Governance (IPOLGOB), Universidad Carlos III de Madrid

Estats Units : Brookings Institution

Estats Units : Department of Education's Institute of Education Sciences

Estats Units : Institute of Organizational and Program Evaluation Research, Claremont University

Estats Units: Mathematica Policy Research

Estats Units: The Evaluation Institute for Public Health of the University of Pittsburgh

França: L’Institut des Politiques Publiques (IPP)

França: Laboratory for Interdisciplinary Evaluation of Public Policies

Itàlia : Istituto per la Ricerca Valutativa sulle Politiche Pubbliche

Regne Unit: Centre for Economic Policy Research

Regne Unit : Nottingham Centre for Research on Globalisation and Economic Policy (GEP)

Regne Unit:  Institute for Fiscal Studies

Regne Unit : Policy Evaluation and Research Unit (PERU), Manchester Metropolitan Uiversity

Regne Unit : Policy Evaluation Unit, University of Cambridge  

 

Altres:

Abdul Latif Jammel Poverty Action Lab (J-PAL’s)
J-PAL’s és una xarxa de 53 acadèmics de tot el món que posen en comú avaluacions d’impacte realitzades amb l’objectiu de reduir la pobresa a diferents països. Actualment el web de J-PAL’s conté més de 270 avaluacions. La xarxa està adscrita al Massachusets Institute of Technology (MIT) i la seu europea és a la Paris School of Economics.

The Campbell Collaboration
És una xarxa de recerca internacional que produeix revisions sistemàtiques de literatura sobre els efectes de les intervencions socials. Es basa en la cooperació voluntària d’investigadors de diferents procedències i actualment té grups de treball actius sobre Benestar Social, Justicia i Educació, entre altres.

The Coalition for Evidence-Based Policy

Evalpartners

The Evaluators Institute

IOCE – International Organisation for Cooperation in Evaluation
Plataforma que uneix organitzacions d’avaluació internacionals, nacionals o regionals de tot el món (associacions, societats, xarxes...) per promoure l’avaluació a països en desenvolupament i l’intercanvi de coneixement i de pràctiques d’avaluació arreu del món.

My M&E
Plataforma 2.0 fundada per UNICEF, IOCE i DevInfo, orientada a compartir coneixement sobre sistemes d’Avaluació i Monitoratge (Monitoring & Evaluation, M&E) existents a nivell de país.

3IE - International Initiative for Impact Evaluation

 Vols suggerir un enllaç?

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet