Recursos

Posar a disposició de les administracions públiques catalanes i del tercer sector recursos d’informació i metodològics sobre avaluació de polítiques públiques i fer visible l’oferta externa de coneixement avaluador existent a universitats, centres de recerca i entitats privades, en tota la seva riquesa i diversitat, és un dels nostres objectius

Fa més de 40 anys que es fan avaluacions de polítiques públiques a països d’arreu del món. En aquest període, la comunitat avaluadora i les institucions públiques que han avançat més en matèria d’avaluació han produït multitud de materials, guies pràctiques, directrius, etc., al respecte. Ivàlua vol facilitar l’accés a recursos d’informació i metodològics disponibles per fer avaluació de polítiques públiques, així com el coneixement de l’oferta avaluadora existent actualment a Catalunya i, en la mesura del possible, en l’àmbit espanyol i internacional.

 

Guies pràctiques d'avaluació

Facilitar a les administracions públiques i a les entitats del tercer sector català recursos metodològics en matèria d'avaluació adaptats al nostre entorn és un dels objectius d'Ivàlua. Per això hem editat una quinzena de guies sobre mètodes i tècniques d’avaluació.

 

Avaluabilitat

A casa nostra cada cop són més les persones que avaluen o desitgen avaluar les polítiques públiques en les que prenen part. Tanmateix, no sempre es donen les condicions que garanteixen que l’avaluació es podrà dur a terme, ni que permetin generar coneixement de qualitat i útil per a la millora de la presa de decisions.

L’anàlisi de l’avaluabilitat permet identificar, en un moment determinat, si una política concreta reuneix les condicions per ser avaluada, i ajuda a planificar l’avaluació amb la mirada posada en l’aprenentatge i la millora presa de decisions.

El protocol d’avaluabilitat és una eina dirigida a professionals que tenen responsabilitat en les polítiques públiques i del tercer sector social i que es plantegin emprendre una avaluació. El seu objectiu és contribuir a conèixer millor l’avaluabilitat d’una determinada política per decidir si és convenient dur a terme una avaluació, així com facilitar la millora en el seu disseny, planificació i implementació.

El protocol s’acompanya d’un programa informàtic que permet la seva aplicació de forma àgil i interactiva.

 

Què funciona?

Guies

 

A hores d’ara, existeix un important cos de coneixement científic que ens pot ajudar a respondre millor preguntes clau a l’hora de solucionar una problemàtica, com ara quines en són les arrels, quines intervencions han funcionat per solucionar-la i quins han sigut els mecanismes que han actuat.

En aquest context, les publicacions Què funciona? pretenen fer difusió de l’evidència disponible per promoure’n l’ús en la presa de decisions en el disseny de polítiques públiques.

Aquesta iniciativa impulsada conjuntament per Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill té per objectiu la promoció de l’ús de l’evidència en la posada en marxa de polítiques, programes i projectes innovadors en el camp de l’educació.

Es publiquen periòdicament revisions de revisions d’evidència sobre un tema concret, es duen a terme seminaris restringits i oberts relacionats amb algun dels temes de la publicació, i es realitza una jornada anual de caràcter internacional sobre un dels temes explorats en les revisions.

En aquest document es revisa l’evidència internacional acumulada sobre l’efectivitat de diferents instruments de política familiar. El propòsit de la publicació és contribuir a informar la discussió sobre les polítiques de família, sobre els seus continguts, disseny i mecanismes, tot plegat amb la voluntat d’avançar cap a unes intervencions més efectives i eficients. 

Informe complet

Resum executiu

Ivàlua presenta un estudi que pretén aportar evidència i informació rigorosa sobre l’efectivitat de les polítiques o programes d’habitatge en relació a l’exclusió social i residencial, així com conèixer quines modalitats d’ajuts funcionen millor des del punt de vista de la implementació. Es tracta d’una revisió sistemàtica de literatura a partir de 38 estudis relacionats amb les polítiques d’habitatge, seleccionats d’entre un total de 600.

La major part de l’evidència se centra en programes de subvencions al lloguer als EE.UU i en menor mesura a Europa. Es troben impactes significatius sobre el grau d’assequibilitat dels habitatges i el fenomen de captura de renda. Pel que fa a la inclusió social, l’evidència suggereix que aquests tipus d’ajuts també poden tenir un impacte en la participació al mercat laboral, l’educació dels fills, la salut i comportaments de risc. Per altra banda, també es descriu l’evidència disponible sobre habitatge social, polítiques de rehabilitació i eficiència energètica i programes de mediació del deute de l’habitatge.

Cal ser prudent a l’hora de traslladar resultats de contextos molt diferents al nostre ja que el que funciona en una ciutat no té per que tenir el mateix efecte en un mercat i context institucional diferent. Per tant, incorporar l’avaluació en les nostres polítiques d’habitatge permetrà generar evidència i aprenentatges en el nostre context.

Equip de Treball: Ysabel Esquerra, Laura Kirchner , Inés Reineke i Federico Todeschini
Coordinació: Laura Kirchner

Equip de Treball: Ysabel Esquerra, Laura Kirchner , Inés Reineke i Federico Todeschini

Coordinació: Laura Kirchner

Informe complet

Ivàlua, per encàrrec de la UOC, ha realitzat una revisió sistemàtica d’evidència sobre els efectes dels sistemes de tutoria intel·ligent en els aprenentatges, que són entorns d’aprenentatge assistit per ordinador que ofereixen un comportament adaptatiu, que s’ajusta i respon a l’estudiant i a les seves característiques, ritme i necessitats. El disseny incorpora tècniques del camp de la Intel·ligència Artificial, i sol ser una tasca interdisciplinar que se situa en la intersecció entre la informàtica, la psicologia i l’educació. 

Seguint el protocol de cerca s’han identificat 444 documents , 29 dels quals han estat finalment inclosos en la síntesis. Aquests contenien un total de 32 estudis primaris i 6 meta-anàlisis que analitzen els efectes dels tutors intel·ligents en entorns d’estudi universitaris, de secundària no obligatòria i formació professional. Els estudis inclosos avaluen la implementació dels Tutors Intel·ligents de diferents maneres, ja sigui com a principal mitjà d’instrucció, com un recurs integrat o de suport a la classe o com una eina per a la realització d’exercicis i deures de forma autònoma per part de l’estudiant.

Els resultats apunten que els Tutors Intel·ligents serien menys efectius que el tutoratge humà individualitzat, però més efectius que la instrucció en grups grans i que l’ús de llibres de text i altres materials. La majoria dels estudis avaluen intervencions de durada molt curta (hores, dies o setmanes). En un cas s’estudia la seva implementació al llarg d’un període de dos anys en 73 centres d’ensenyament secundari.

Equip de Treball: Marçal Farré i Miquel Àngel Alegre

Informe complet

Altres recursos sobre mètodes i tècniques d’avaluació

 

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet