Per què avaluar?

L’avaluació permet conèixer com es desenvolupen les polítiques públiques i els programes socials, i quin valor aporten a la societat. És, per tant, una eina molt valuosa de millora i també de rendició de comptes a la ciutadania

Per què pot ser interessant avaluar?

  1. Per generar coneixement útil per a la presa de decisions sobre el funcionament i resultats de les polítiques públiques i els programes socials.
  2. Per millorar l’eficàcia de l’acció de govern i del tercer sector social, promovent dissenys de polítiques i programes de més qualitat i el seguiment sistemàtic dels seus resultats i impactes
  3. Per millorar l’eficiència de l’acció de govern i del tercer sector social, mitjançant la mesura sistemàtica de la relació recursos / resultats de polítiques i programes. 
  4. Per facilitar el rendiment de comptes del sector públic i el tercer sector envers la ciutadania.

Quins beneficis concrets aporta l’avaluació als responsables del sector públic i tercer sector?

L’avaluació permet millorar la qualitat de polítiques i programes perquè posa a disposició dels seus responsables informació rigorosa sobre:

Quins beneficis concrets aporta l’avaluació a la ciutadania?

La difusió dels resultats de l’avaluació permet una més gran transparència en l’acció de govern i una major responsabilització i rendiment de comptes per part dels poders públics davant la ciutadania. Permet, d’aquesta manera, una participació informada de la ciutadania en els afers públics.

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet